Ce­re­mo­ni­ji pri­su­stvo­va­la i pr­va da­ma Me­hri­ban Ali­je­va, ko­ja je pr­vi pot­pred­sed­nik te ze­mlje

Azer­bej­džan je ju­če obe­le­žio Dan po­be­de, od­no­sno tre­ću go­di­šnji­cu po­ra­za Jer­me­ni­je u ra­tu vo­đe­nom 2020. za Na­gor­no-Ka­ra­bah. Pa­ra­di u glav­nom gra­du Na­gor­no-Ka­ra­ba­ha, Han­ken­di­ju, ko­ji Jer­me­ni zo­vu Ste­pa­na­ker­tom, pri­su­stvo­vao je i azer­bej­džan­ski pred­sed­nik Il­ham Ali­jev.

Ce­re­mo­ni­ji je pri­su­stvo­va­la i pr­va da­ma Me­hri­ban Ali­je­va, ko­ja je pr­vi pot­pred­sed­nik te ze­mlje. Han­ken­di je pod pot­pu­nu kon­tro­lu Azer­bej­dža­na pre­šao u sep­tem­bru. Ba­ku i Je­re­van vo­di­li su dva ra­ta oko en­kla­ve u Azer­bej­dža­nu na­se­lje­ne Jer­me­ni­ma – 2020. i de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka.

Autor: redportal.rs