Jezik se stalno prilagođava i menja, pa tako neke reči ulaze u upotrebu dok druge, neminovno, izlaze i padaju i zaborav...

Jezik se stalno prilagođava i menja.

Ako kažete da večeras idete do čaršije neko će vas verovatno i razumeti, ali kuda ste se uputili ako idete na čair? I ko vas to prati kada sa vama ide i dost? Još kažite da ćete usput svratiti do džambasina i nikome najverovatnije neće biti ništa jasno!

Ne govorite vi neki strani jezik nego koristite reči koje su odavno izašle iz upotrebe iako nisu ništa manje korisne ili lepe.

Jezik se stalno prilagođava i menja, pa tako neke reči ulaze u upotrebu dok druge, neminovno, izlaze i padaju i zaborav. Brišemo prašinu sa nekih od tih izraza, od kojih su mnoge turcizmi, i predstavljamo vam 30 fantastičnih reči koje su koristili stari Srbi, a čije značenje danas retko ko zna!

AŽAMIJA – Neiskusan nevešt, mlad čovek (u narodnoj poeziji – neiskusno, nerazumno, naivno, ludo dete)

BRKLJAČITI – nejasno govoriti, mumljati, brondati

EGEDA – violina

Sa svojom dvorskom muzikom (s egedama) i s nekoliko momaka … pošalje [ih] u crkvu te se venčaju – Vuk Karadžić

ŽDREPČOVIT – konj koje je spreman za parenje, ali u prenesenom smislu i muškarac koji misli samo na “švrljanje i švalerisanje”

ZULUM – nasilje, nepravda

Tu knezovi nisu radi kavzi, Nit su radi Turci izjelice, Al’ je rada sirotinja raja, koja globa davati ne moze, ni trpiti Turskoga zuluma – narodna pesma Početak bune protiv dahija

IZVANLJUDNIK – nečovek, čovek bez ljudskosti

JARA – velika vrućina ako se odnosi na vremenske uslove, ali može da znači i povišenu temperaturu tela, groznicu

KUVET – moć, sila, snaga

LIPCAL – uginuo, obično se odnosi na životinju. Odatle je nastala reč LIPSAO sa istim značenjem

LJESAK – sjaj, odblesak.

Od ljeska zimskog sunca … izgledalo je to pivo prozirno – Petar Pecija Petrović

MAKANJA – malo, sićušno dete, sitno “poput makova zrna”

NEKNJA – prekjuče

NJEGOVSKI – karakterističan za njega, njemu svojstven

“Proku je obeznanila njegovska, ljuta krv” – Veljko Petrović

OKNUTI – viknuti, dozvati nekoga

POLZA – Korist, dobitak, uspeh

REZILAK – sramota, stid, a odatle REZILITI – brukati se, sramotiti se

SEHIRITI – uživati, gledati nešto sa uživanjem

TEFERIČ – izlet, veselje

ĆUTUK – glupak, budala

USRŽITI – učiniti da nešto skroz zahvati, da prodre u srž nečega

FUKARA – sirotinja, beskućnici

HRŠUM – povika, vikanje na nekoga, ljutnja (još i RŠUM)

CUBOK – iznutrica

ČAIR – polje, livada

DŽAMBASIN – trgovac, prodavac (još i DŽAMBAS)

ŠERETLUK – budalaština, šala

Autor: nportal.rs