Da li ste čuli za nju? 🤔

Chunking tehnika je psihološka strategija koja se koristi za razbijanje velikih količina informacija na manje, lakše upravljive delove ili chunkove. Ova tehnika omogućava pojedincima da efikasnije procesuiraju i pamte informacije tako što ih grupišu u smislene celine.

Najbolji način primene chunking tehnike je da se informacije grupišu na način koji olakšava pamćenje i razumevanje. Na primer, umesto da pokušavate da zapamtite niz od dvadeset pojedinačnih brojeva, možete ih grupisati u manje brojne segmente ili čak povezati sa poznatim obrascima ili asocijacijama. Ovo može uključivati grupisanje brojeva po bojama, slovima, ili njihovom značenju.

Takođe, važno je da se fokusirate na razumevanje suštine informacija koje obrađujete, umesto da se opterećujete detaljima. Kada razumete osnovne koncepte ili uzorke, lakše je povezati informacije u smislene celine.

Još jedan koristan način primene chunking tehnike je korišćenje vizuelnih pomagala poput dijagrama, grafikona ili mapa uma. Ova vizuelna reprezentacija informacija može dodatno olakšati grupisanje i razumevanje kompleksnih koncepta.

Primena chunking tehnike zahteva identifikaciju ključnih elemenata informacija i organizaciju tih elemenata na način koji olakšava pamćenje i razumevanje.

Autor: Balša Stupar